• Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie LUMBI

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może
założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z
Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej
charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy LUMBI prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.lumbi.pl
Usługodawca - Łukasz Braciszewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INIZIO
Łukasz Braciszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 5272545621, nr REGON 363924622, ul. Grójecka 194/164, 02-390 Warszawa.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Grójecka 194/164, 02-390 Warszawa
2. Adres e-mail: sklep@lumbi.pl
3. Telefon: 571 006 316

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez
Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą
umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail:
sklep@lumbi.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie
prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@lumbi.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu
Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest
Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się
w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta.
Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany
Regulaminu.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
c. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta
adres.
6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym
Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy sklep@lumbi.pl,
czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie
planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie
przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.