Regulamin konkursu ŚWIĄTECZNEGO
LUMBI.pl

aktualizacja z dnia: 14.11.2023r.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest INIZIO Łukasz Braciszewski z siedzibą w Warszawie, 02-390, ul. Grójecka 194/164 NIP: 5272545621
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie (zamieszkujące w Polsce).
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 10.11.2023r., do 19.11.2023 godzina 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22.11.2023 na fanpagu LUMBI.pl
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064174234354).
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a LUMBI.pl oraz udostępni post konkursowy na swoim profilu.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym nazwy koloru, który kojarzy się ze świętami. Powinien to być 1 z 7 kolorów, które następnie wezmą udział w wyłonieniu Zwycięzców: ZŁOTY (w tym żółty), SREBRNY, BIAŁY, ZIELONY, CZERWONY, NIEBIESKI, RÓŻOWY - (co ułatwi w kolejnym etapie przygotowanie nagrody dla zwycięzcy).
 2. Każdy uczestnik może zgłosić wiele opcji odpowiedzi oraz edytować swój komentarz dowolną ilość razy, od momentu rozpoczęcia konkursu aż do jego zakończenia (19.11.2023 godzina 23:59).
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 7 zwycięzców, uznaniowo, spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie, po 1 osobie z każdego koloru. Wygra osoba, której post okazał się dla nas (Organizatorów) najciekawszy i w której komentarzu znalazł się dany kolor. Np. Osoba X wpisała w komentarzu kolor ZŁOTY i CZERWONY. Zatem bierzemy pod uwagę jej głos w dwóch kategoriach.
 4. Jedna osoba może zostać Zwycięzcą tylko w 1 kategorii (z siedmiu podanych powyżej).
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu oraz oznaczeniu w poście na fanpagu LUMBI.pl, w którym ogłoszeni zostaną wszyscy Zwycięzcy.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są świąteczne ozdoby.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w sklepie LUMBI.pl lub wyślemy ją do Zwycięzcy ustaloną metodą: Paczkomat lub Orlen Paczka.
 3. Nagrodę wyślemy nie później niż 5 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, chyba, że nastąpią przyczyny niezależne od Organizatora, np. brak kontaktu ze Zwycięzcą.
 4. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przepada, a Organizator wyłoni w drodze uznaniowego wyboru innego Zwycięzcę.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@lumbi.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest INIZIO Łukasz Braciszewski.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.